Traditional Vietnamese Massage

252,000₫ 420,000₫
Thông tin giao nhận voucher
  • Sau khi thanh toán, voucher sẽ được giao đến khách sạn cho quí khách trong vòng 2 giờ
  • Nêu quí khách không có tại khách sạn, nhân viên sẽ gửi tại quầy lễ tân.
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).

Each country has its own massage or bodywork with cultural beauty covered inside. When Swedish massage is well-known with its slow and gentle massage strokes that releasing tension and bringing relaxation, Thai massage uses passive stretching and gentle pressure along the body’s energy lines to increase flexibility, relieve muscle and balance the body’s energy systems. Meanwhile, Vietnamsese Tradition Massage is a combination of palm and fingers technic with oil. These movements will make pressure directly on muscle and help relieve the pain. Pressing the energy points is a very important part, which increases the circulation necessary to remove the toxins from your body. This therapy is originally used as a medical treatment. The therapist use their artful hands to make pressure on muscle and energy points.

Bình luận