Hotstone Massage

342,000₫ 570,000₫
Thông tin giao nhận voucher
  • Sau khi thanh toán, voucher sẽ được giao đến khách sạn cho quí khách trong vòng 2 giờ
  • Nêu quí khách không có tại khách sạn, nhân viên sẽ gửi tại quầy lễ tân.
  • Đồng thời, quí khách cũng sẽ nhận được voucher điện tử gửi đến email của quí khách, có giá trị như nhau.
  • Xe sẽ đến khách sạn đón quí khách trước 15 phút so với giờ đặt hẹn của quí khách
  • Trong trường hợp quí khách không nhận được email phản hồi, vui lòng kiểm tra mục Thư Rác (Spam Folder).

A hot stone massage is a type of massage therapy. It’s used to help you relax and ease tense muscles and damaged soft tissues throughout your body. During a hot stone massage, smooth, flat, heated stones are placed on specific parts of your body. The stones are usually made of basalt, a type of volcanic rock that retains heat. The therapist places warmed stones on certain areas of the body, such as acupressure points. The stones may be used as massage tools or be temporarily left in place. Along with other massage techniques, hot stones can be quite soothing and relaxing as they transmit heat deep into the body.

Bình luận